HomeAbout usProductsCareersContact us
град Русе , бул. "Ген. Скобелев" 9; тел: +359 889910001, +359 898306050; ел. поща : office@tech-net-bg.com  
Полезно
Бяла книга на информационните и комуникационните технологии в малкия и средния бизнес

КОМУНИКАЦИОНЕН ХАРДУЕР И СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
Източник : Национално проучване на JNN Консулт, БИФ, БАРДА, Проект на ЕС


     Комуникационният хардуер съставлява 12% от ИТ бюджетите на малките и средните предприятия в България. Те осъзнават колко е важно за техния бизнес да имат добри комуникации със своите клиенти, партньори и между своите служители. Около 56% (фиг.1) от малките и средни фирми в България имат изградена локална мрежа и компютрите им са  свързани в нея. Характерното за тях е, че те са с над 5 инсталирани компютъра. Останалите фирми, които са с до 5 инсталирани компютъра, все още не са изградили локална мрежа в офисите си.
Фиг. 1. Наличие на локална мрежа
   В извършеното “Национално проучване на използването на информационните и комуникационните технологии сред малкия и средния бизнес в България”, извършено през 2002 г.  37,6% от респондентите притежават повече от две поделения. От тях 15% са свързани чрез глобална мрежа WAN (Wide Area Network),  2,9% чрез виртуална частна мрежа VPN (Virtual Private Network), 9,2% - по друг начин (фиг.2). 61,8% от фирмите, които имат повече от две поделения, не са свързани, и това е целевата група за специализираните ИТ фирми в областта на комуникациите и структурното окабеляване,  за по-нататъшното им развитие и специализация в сегмента на малкия и средния бизнес.

Фиг. 2. Свързаност на поделенията на фирмата
   Преобладаващият тип и скорост на мрежата е 10/100 Mbps комутируема при 22,8% от респондентите с локална мрежа, следван от 10/100 Mbps поделена - при 15,5%, 10 Mbps поделена – при 14,2% и 10 Mbps комутируема – при 12,9% от фирмите (фиг. 3). Около 31,5% от малките и средните фирми не знаят какви са типът и скоростта на мрежата и това е логично, тъй като мениджърите на тези фирми не са ИТ специалисти; над 35,5% от фирмите нямат и ИТ мениджър и над 45,9% от малките и средните фирми в България нямат ИТ отдел. Те разчитат на специализирани ИТ фирми, които да решават проблемите им в областта на ИТ и в частност на комуникациите. 

Фиг. 3. Тип и скорост на мрежата
   Преобладаващата марка мрежови продукти, която респондентите с локална мрежа използват (цитирани са по азбучен ред), са: 3Com, Allied Telesyn, Cisco, R&M,Cnet, D-link, Intel, Lucent Technology, SMC, Planet. Около една трета от фирмите с инсталирана локална мрежа планират разширение на мрежите си. Най-важните фактори, които оказват най-силно влияние при покупката на мрежово оборудване, са: на първо място производителността - 44,2%, следван от цената - 32,1%, съотношението качество/цена/сервиз/надеждност - 11,3%, и чак след това марката - 7,1% (фиг. 4).


Фиг. 4. Фактори с най-силно влияние при покупка на мрежово оборудване
   


Близо една трета от фирмите с инсталирана локална мрежа (30,6%) планират разширение на мрежата през следващите 3 до 6 месеца, а 15,5% още не знаят. Близо една десета от фирмите се насочват вече към структурно окабеляване. Безжичните технологии все повече ще навлизат в ежедневието на малките и средните фирми, които разчитат на  доставчиците при избора на комуникационно решение. Управлението на комуникационните инфраструктури и сигурността са необходимост за средните по големина фирми в България. В ръцете на специализираните ИТ фирми у нас е модерното изграждане и управление на комуникационните инфраструктури на средния бизнес в България. 
Copyright © 2007 All Rights Reserved.